Przejdź do treści

Pełnomocnictwo Notarialne – Gdańsk Wrzeszcz

Czym jest pełnomocnictwo notarialne i w jakich sytuacjach się je sporządza?

Czynności prawne nie muszą być dokonywane osobiście. Niekiedy dobrym rozwiązaniem jest ustanowienie pełnomocnika, który będzie działał na rzecz mocodawcy. Pełnomocnictwo to może mieć charakter ogólny bądź upoważniać do dokonania jedynie ściśle określonych czynności. Zawsze zaś może zostać sporządzone przez notariusza, co daje pewność, że będzie ono zawierać wszystkie niezbędne elementy. Czym więc jest pełnomocnictwo notarialne i w jakich sytuacjach się je sporządza?

pełnomocnictwo notarialne

Pełnomocnictwo jest to jednostronna czynność prawna, w której składający oświadczenie woli upoważnia konkretną osobę do działania w swoim imieniu, a więc do dokonywania na swoją rzecz czynności prawnych. Co do zasady pełnomocnictwo może zostać udzielone w dowolnej formie, jednak niekiedy przepisy wymagają formy szczególnej. Jedną z nich jest pełnomocnictwo notarialne, a więc udzielone w formie aktu notarialnego. W praktyce zaś upoważnienie notarialne daje udzielającemu pełnomocnictwo pewność, że będzie ono ważne i na jego podstawie pełnomocnik będzie mógł dokonać każdej czynności prawnej. Mówiąc inaczej pełnomocnictwo notarialne do wszystkiego to jedyny przykład upoważnienia, które można określić takim mianem.

Innym rodzajem pełnomocnictwa, którego sporządzenie wymaga wizyty u notariusza, jest pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym. Z formalnego punktu widzenia notariusz stwierdza tu jedynie prawdziwość podpisu mocodawcy złożonego pod dokumentem pełnomocnictwa, nie ingerując w jego treść. Takie pełnomocnictwo jest wystarczające m.in. do sprzedaży przedsiębiorstwa, w skład którego nie wchodzi nieruchomość czy do zbycia udziałów w spółce z o.o. W jaki więc sposób zdecydować, czy do danej czynności wystarczy pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego czy jedynie z podpisem notarialnie poświadczonym?

Zasadą jest, że forma pełnomocnictwa musi zostać dostosowana do formy czynności prawnej. Jeżeli więc dana czynność prawna może zostać dokonana tylko w formie aktu notarialnego, to w tej samej formie musi zostać sporządzone pełnomocnictwo do jej dokonania. Klasycznym przykładem może tu być pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości.

Pełnomocnictwo notarialne może zostać wykorzystane do dokonania właściwie wszystkich czynności prawnych. Przepisy prawa nie wprowadzają tu istotnych ograniczeń. Należy jednak pamiętać, że upoważnienie notarialne może zostać udzielone jedynie osobie posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która wyrazi zgodę na bycie pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo notarialne osoby chorej również musi spełniać te wymagania. W takich okolicznościach liczy się również stan zdrowia udzielającego pełnomocnictwa, a zwłaszcza czy jest on świadomy podejmowanych czynności. Jeżeli nie, udzielenie pełnomocnictwa nie będzie możliwe.

Pełnomocnictwo notarialne można w każdej chwili odwołać. Ponadto wygasa ono w przypadku śmierci pełnomocnika, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych (np. w wyniku ubezwłasnowolnienia), ustania stosunku prawnego, z którym związane było pełnomocnictwo czy upływu czasu, na jaki udzielono pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnictwa notarialnego również powinno zostać dokonane w formie aktu notarialnego.