Przejdź do treści

Umowa Majątkowa Małżeńska – Gdańsk Wrzeszcz

Czym jest umowa majątkowa małżeńska i w jakich sytuacjach się ją sporządza?

Zawarcie małżeństwa powoduje daleko idące skutki właściwie we wszystkich obszarach życia małżonków – w tym także w ich sytuacji majątkowej. Jednak nie oznacza to, że rozwiązania zaproponowane przez ustawodawcę nie mogą zostać zmienione. Wręcz przeciwnie – prawem małżonków jest zawarcie umowy, na mocy której zmodyfikują oni ustrój wspólności majątkowej z małżonkiem, powstający z mocy prawa. W jaki sposób zawrzeć taką umowę?

umowa majątkowa małżeńska

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Majątek wspólny obejmuje przede wszystkim pobrane wynagrodzenie za pracę i z działalności zarobkowej czy dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. Wszystkie zaś przedmioty, które weszły w skład majątku wspólnego, stanowią majątek osobisty każdego z małżonków. Tym samym umowa majątkowa małżeńska odnosi się do dokonania zmian w zakresie tego, co będzie wchodzić, a co nie do majątku wspólnego.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. W związku z tym umowa majątkowa małżeńska może działać w dwie strony. Na jej podstawie możliwe jest zarówno ograniczenie – a nawet zupełne wykluczenie – wspólności ustawowej, jak i zdecydowanie, że wszystkie składniki majątkowe nabywane przez małżonków będą objęte majątkiem wspólnym.

W praktyce bardzo często umowa majątkowa małżeńska określana jest, jako intercyza. Jednak należy pamiętać, że intercyza małżeńska to umowa, na mocy której małżonkowie wprowadzają między sobą rozdzielność majątkową. Intercyza nie jest więc synonimem pojęcia umowy małżeńskiej, ale jej rodzajem. Oczywiście intercyza przed ślubem również ma taki status. Moment zawarcia intercyzy nie ma znaczenia dla jej charakteru.

Rozdzielność majątkowa u notariusza cieszy się największym zainteresowaniem wśród małżonków, którzy chcą zobaczyć swój majątek przed różnego rodzaju problemami. Przeważnie wchodzi tu w grę przeciwdziałanie egzekucji komorniczej wśród prowadzących działalność gospodarczą, bądź obawy przed roztrwonieniem majątku przez jednego z małżonków, np. borykającego się z alkoholizmem. Warto pamiętać, że możliwa jest również intercyza przedmałżeńska. W końcu każda umowa małżeńska może zostać podpisana przed zawarciem małżeństwa.

Umowę majątkową małżeńską można zawrzeć jedynie w formie aktu notarialnego. Tym samym bez wizyty u notariusza taki kontrakt po prostu nie powstanie. Nawet jeżeli umowa majątkowa małżeńska zostanie spisana, to nie będzie miała mocy prawnej – a więc będzie nieważna. Czy to rozszerzenie wspólności majątkowej, czy też rozdzielność majątkowa u notariusza zabezpieczają interesy małżonków. Otóż jednym z podstawowych zadań notariusza jest zapewnienie zgodności z prawem kontraktu oraz dopilnowanie wszystkich kwestii formalnych z nim związanych. To z kolei daje stronom pewność, że treść umowy małżeńskiej będzie w pełni zgodna z ich wolą.